Avètisman Ijan de Jezi nan Son-j ak Vizyon pa Jeanine Sautron!


 Nuclear holocaust!

Vizite  www.lastappeal.com

—Chape tet ou pou w ka sove lavi ou!—

Nou menm moun peyi Jida ak mou lavil Jerizalèm, koute sa m’ap di nou! Mete konfians nou nan Bondye Jewova Kreyatè nou an nou va kanpe fèm! Se pou nou kwè sa Pwofèt li yo di nou konsa n’ap genyen batay la. 2 Chro. 20:20.

AVÈTISMAN POU JWIF YO! 

Kouri met deyò Ewòp! Antikrist vini pou touye tou-t jwif yo! 

Jezi mande tou-t jwif yo pou yo retounen nan peyi Izrayèl la, pou sove yo anba men Devastateur la, who will bring back the shoah in Europe! .

Son-j ak Vizyon 515- 1

Gade  SV515 -1 MESSAGE AUX JUIFS DE QUITTER l’EUROPE

 Li SV515 -1 Message aux Juifs de quitter l’Europe–Songes et Visions August 7 2016

Pati! Soti kraze kan an! Kouri chape tet ou! SV 543 sou YouTube e  pa ekri pdf.


Konsa ou mèt sèten Mèt mwen an Jewova (Sovè Kreyatè a) pa pral janm fè anyen san li pa devwale pwofèt li yo mèveye konsèy li yo, moun ki enspire k’ap sèvi l’ yo . Lè lyon an gwonde ki moun ki p’ap gen kè kase? Lè Mèt Jewova pale ki moun ki ka enpoze pwofèt la bay MESAJ la? Amos 3:7-8.

7 Me 2016, Jezi Seyè a te kòmanse pibliye pou mond lan mesaj avètisman jijman an. Li rele pèp li a li mande li pou li sispann peche, soti nan tout legliz yo ki tonbe a, pou kapab swiv li.


Telechaje/ Li/ Etidye TOUT Sonj ak Vizyon Youtube mesaj yo ki revele pa Jezi atravè Jeanine Sautron kòm yon sèl dosye ekri PDF. 

Sonj ak Vizyon Youtube yo chapit 502 rive nan 531 yo kouleya pare kòm yon liv ak 163 paj pou $10 dola plis $5 dola frè anbake, nan adrès sa:
Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455 USA.


SV543 Lanfè ap vini, ANTIKRIST la detwi Jerizalèm avèk yon nikleyè sounami Pwisans-10!

IZRAYÈL, AVÈK KAPITAL LI A, JERIZALÈM, DETWI PA ANTEKRIST SA, BOUWO JWIF YO. LANFÈ SOU TÈ A LI PWOCH. 144,000 YO PRAL PWOTEJE. SV 543:1:1. (Tankou sa ekri nan Revelasyon 3:10, 19:21, 2 Pyè 3:7, 8, 10, 11, 12, 13, Danyèl 9:27, 11:31, 12:11, Ezayi 24:1-23, 46:1-9, Som 101:8, 68:2, 37:10, 20, 22, 28, 37-39, Ezayi 34:1-4, Detewonom 32:35-44, Sofoni 1:2-18, 2:3, 2:11, Jeremi 25:29-38)

Jezi gravman di mwen, “Ou pral bay mesaj sa a Jwif yo”: “Choa a li retounen, akonpaye ak yon jenosid avèk kouto, ki revele nan sèt so yo ki sot louvri a.SV 543:4:18.

Tout moun yo ki obsève e k’ap obsève vrè Saba Letènèl la, Jwif fidèl eki sensè yo, ki pote non Jwif la oswa Jwif pa lafwa yo, pral pèsekite. Yo dwe fwi, pati kite peyi Izrayèl sa pou ka sove lavi yo ak lavi fanmiy yo. SV 543:5:17.

Pandan ke li adrese a “rès,” ti ponyen pèp jwif la “rès” sa, li di, “Kan nou wè apostazi a, abominasyon an an Izrayèl, FWI! Pati kite peyi sa! Pati!” “Mesaj sa se pou frè ak sè Jwif li yo nan mond lan, e pou the ‘rès’ Filadèlfi a nan mond lan: Pati kite Izrayèl! Ale nan peyi Roy Lemke a nan Oregon! Refij la se nan peyi sa.SV 543:7:4, 5.

Vizyon mwen an rapwoche pi pre echapman labou piroklastik la sou tè a. Sete yon vag lafimen k’ap gonfle, yon vag nikleyè piroklastik. Vag nikleyè piroklastik sa t’ap avanse tankou yon sounami sou tout tè a. I pa epaye ni kontinan yo, ni zile bote yo, ni lanmè yo. Vag sa pase sou lanmè yo apre sa l’ale soti nan yon kontinan ale nan yon lot kontinan, epi tou soti nan yon lanmè ale nan yonlot lanmè, kite konsa dèyè li dezolasyon, lanfè sou tè a. SV 543:9:27.

Etan l’ap koute chan lamarye a, Jezi di mwen, “M’pral vin chache lamarye mwen an KOUNYE A. M’ap deplase soti nan syèl la. M’ap prepare m’ mwen mwen menm pou mwen retire li nan lanfè sa. M’pral pran epouz lamarye mwen. Li prè. L’ap prepare l’. M’pral ramne li toupre mwen. Lit la pran fen.SV 543:12:6.


SV542-2 Nasyon yo Aboli Saba ak 10 Komandman Bondye yo.

Dis komandman yo ak Saba Setyèm jou a, aboli pa fo mesi a, pa fo wofèt la, ak chèf relijye a.

Nasyon yo pral lite kont Letènèl. Lagè a pral ouvètman kont Letènèl, kont komandman Bondye yo, epi kont sen li yo, paske sove a vini de Jwif yo.

Jezi di mwen: “Tan mond sa se sèlman kèk èdtan. Pa gen tan anko!SV 542-2:1:1-3.

Jezi di mwen: “Mwen se Bondye, Bondye linivè a; mwen konnen lafen anvan komansman. Tè a pral pase. Ekri pwofesi a. Pibliye li nan tout mond lan, nan tout lang: Tè a pral pase. Sa a li pwoch, li iminant!SV 542-2:4:17-18.


SV540 Lach pitit Bondye a anlve sou Tè a.

LACH PITIT BONDYE A PA PAMI LÈZOM ANKO. LI ANLVE SOU TÈ.

Kounye a travay sa li fini pa Jezi sou YouTube e nan Entènèt pa Roy Lemke, lach sa pa gen plas li anko oswa itilite li sou tè a pami vivan yo anko: Pot la li fèmen ajamè. Mond lan deja jije. Apèl gras la konnya li fini: Jezi kite latè. SV 540:2:11, 12.


SV539 Soufrans ret’ap tan mond lan. Jezi voye kavalye cheval koulè vèt Revelasyon 6:8 la sou tè a.

KAVALYE CHEVAL KOULÈ VÈT LA FÈ RANTRE LI SOU TÈ A. MOND LAN PRAL KONNEN YON DOULÈ KE PESONN PA PRAL KAPAB SOULAJE. KAVALYE SA LI VOYE PA JEZI. REVELASYON 6:8. SV 539:1:1. 

Avètisman an pral revele a tout mond lan konsènan pwofesi a ki nan wout pou ka reyalize.” “Mesaj sa se deseke li genyen nan mond lan yon nikleyè e yon bonm imen. Se yon kamikaz. Li pami pèp yo. Li se yon bonm vivan, yon bonm an chè avèk yon pisans ki sanble ak nikleyè a: 2 milyon moun pral mouri, ki vle di, yon ka latè.SV 539:4:11, 12. “Se yon viris ki soti nan laboratwa yo ki pwodwi viris yo kom yon zam destriksyon masif. Se yon zam destriksyon ki kreye pa imen yo.” “Koulye a,” li di mwen, “Viris motèl sa, li san renmèd, se pa zafè lezom anko. Se Bondye k’ap aji.SV 539:9:8, 9.

Pagen yon grenn cheve ki pral tonbe soti nan tèt tout sila yo ki pote so Bondye a. Yo pwoteje. Pa krent anyen.SV 539:7:14.

Mwen gade. Syèl la te tris. Syèl la te an dèy. Mwen te pèdi vizyon tristès sa. SV 539:10:6.


SV538. Sen yo yo pwoteje de fleo yo.

Wine destriksyon an li iminan pwòch ! Li pral toudenkou sibit e .sann pa t’ atannt. Bondye Lepè fèmen sila yo ki pou li nan tabènak syèl la. Yo pwoteje de fleo yo. SV 538:1:1.

Seyè a konnen sila yo ki pou li isi sou tè a, k’ap souke pa  sis fleo yo k’ap tonbe sou tè a. Li pwoteje yo.Zanj yo deplwaye an fòs,Jezi di mwen, “pou veye sou yo e pwoteje yo.SV 538:8:19-20.

Avèk Jezi, tout bagay se lapè ak repo, e tout sila yo ki nan Jezi Kri yo nan li pou toujou. Yo pa pral JANM soti nan tanp syèl la ankò, paske lanmou Jezi, ak fidelite li fèmen yo anndan pou toujou. SV 538:7:23-24.

Trò tar pou abitan latè yo, Bondye retire pwoteksyon li sou yo. Pòt syèl la fèmen pou toujou. SV 538:8:23.


SV537. Dèstin Mond sa a li sele pa Jezi.

Destin Mond sa a li sele li deside. Pèsòn  paka sove ankò. Jezi, pitit Bondye a fèmen definitivman pòt lach li a pòt bato li a sou latè, li kite mond sa anba pouvwa satan ak demon li yo. Jezi kite latè. SV 537:1:1.

San l’ pa teni kont de relijyon yo a, JEZI te mete aksan sou  Saba a, vrè jou repo a jou Samdi a,  Saba a: koumanse nan Vandredi nan kouche solèy la jouk nan Samdi nan kuche solèy la. Yo te anfas lach sa bato sa, men yo pa t’ antre ladan l’ akoz de jou repo a, Saba a, te deranje yo. Jou repo a, Saba a, se mesaj la ke JEZI  prezante a Mond lan jodi a. SV 537:5:23-24.

JEZI, ranpli lanmou, pa t’ rejte yo; lekontrè, li te gen pitye pou yo. Vwa li te  dous, men pawòl li yo te ranpli ak doulè. Li te di yo,Kilès nou ye? Nou konnen mwen? M’pa konnen kote nou soti. Nou konnen mwen, men mwen pa konnen nou.”  SV 537:9:5-6.

Pòt  gras la li fèmen pou mond lan. Pèsòn paka konvèti ankò. Pòt sa a  te fèmen a moun yo ki t’ap viv anvan delij la  nan le pase. Jodi a li fèmen pou mond sa, ke destine li deja sele deja deside. Se LAFEN. Pesòn paka sove ankò. Mond lan deja jije. SV 537:10:20-23.


SV533-2. Gaz Sarin: Yon pwofesi terib ki revele pa Jezi nan  sizyèm twonpèt la!

Gaz Sarin: pwofesi revele pa JEZI, pitit Bondye a nan sizyèm twonpèt la. Se yon pwofesi terib! Pyès moun pa pral chape! SV 533-2:0:1. Jezi revele: Nan ouvèti sèt so yo, sizyèm twonpèt la te rezonnen nan sièl la, ki anonse destriksyon masif yon tyè abitan latè: Pyès moun pa pral chape! Se pral sibitman e sanke abitan latè yo pa t’ atann. Yo prè! Yo prè! Tout bagay prè pou destriksyon masif sa a ke abitan latè yo pa konnen. SV 533-2:1:7-8.

SV533 Gaz Sarin an nan Sizyèm Twonpèt Jezi a

Gaz Sarin: pwofesi revele pa JEZI, pitit Bondye a nan sizyèm twonpèt la. Pyès moun pa pral chape! SV 533:0:1. Jezi revele: Nan ouvèti sèt  (7) so yo, sizyèm twonpèt la te rezonnen nan sièl la, ki anonse destriksyon masif yon tyè abitan latè: Pyès moun pa pral chape! Se pral sibitman e sanke abitan latè yo pa t’ atann. Yo prè! Yo prè! Tout bagay prè pou destriksyon masif sa a ke abitan latè yo pa konnen. SV 533:1:7,8.


SV532. Gaz SARIN – Gaz MUSTARD: Pwofesi ki revele pa Jezi

Gaz Sarin – gaz moutad la se pwofesi ki revele pa JEZI, pitit Bondye a nan sizyèm twonpèt Revelasyon an. Pyès moun pa pral chape! SV 532:0:1. “Gaz sa yo SARIN ak MOUTAD la pral pwisan tou menm jan tankou nikleyè a. Yo prè: Pyès moun pa pral chape!” “Zam sa yo yo prè. De (2) milya moun pral mouri pa zam sa yo(tout kalite kansè, tout kalite alèji).” “Move epidemi lapès kadav imen yo pral moute jouk nan sièl la!” SV 532:1:7-9.


SV531.   Jezi, Pitit Bondye a li an gè avèk nasyon yo. Pèsòn pa pral chape!

JEZI, pitit Bondye a li an gè avèk nasyon yos. Pèsòn pa pral chape! It is the end of the hour. The time of the nations is finished. JEZI vin konbat nasyon yo avèk nepe file debo k’ap soti nan bouch li a. JEZI ap avanse kou yon konbatan pou kapab bat nasyon yo: Tan yo a tèmine li fini. Se LAFEN! SV 531:1:1,7


SV530-3.  Malè pou latè! Malè pou latè!

Pwotèksyon Bondye se pou sila yo ki sele ak so Bondye a sou fwon yo. Pwotèksyon an se pral pou frè ak sè Jwif li yo, ki sele ak so Bondye a; alòske Jwif radikal yo ki pa sele a pral boule tou VIVAN. Mwen redi sa ankò, ”tou VIVAN.” Yo pral san pwotèksyon.

Sove tèt ou pou la vi ou! Pa gade dèyè nou!” Mwen te krent pou mwen pa t’ wè vini absent la. Se la fen, ki anonse pa JEZI. LAFEN mond lan li pwòch. JEZI PRE VINI! Mete nou prè! “Kenbe kouwòn nou fèm,JEZI di. Pagen tan ankò. JEZI ap vini!

SV530-2.  The shoa holocaust by the antichrist is coming to Paris.

Antekrist la li nan lavil Pari. Choa a retounen, olokost boule Jwif yo. Revele pa JEZI. Danyèl 12:11, 12. Anpil Jwif pral peri.

M’pa pral pèmèt sila yo ki resevwa so Bondye vivan an sou fwon yo e ki pral fè pati 144.000 yo pase pa lanmò.” “M’pa pral pemèt yon grenn cheve nan tèt yo tonbe.” “Mwen pa pral penmèt lò a boule pa dife.

SV530-1.  Choa a revele pa Jezi–Olokòst boule Jwif yo ap apwoche.

Choa a revele pa JEZI. Olokòst boule Jwif yo ap apwoche. Li iminan trè pwòcht. Hitler (Itlè), pran nesans nan vant yon fanm, li reounen. Li se yon antekriste. 

Choa a, AMAGEDONN, piksèl la, RFID a, nikleyè a: Se LAFEN dimond!Se LAFEN dimond!” JEZI t’ap lanse kri sa, “Se iminan trè pwòch! Se iminan trè pwòch!


SV529.   Jezi revele wine peyi Izrayèl avèk kapital li a lavil Jerizalèm-Vè a li deja nan fwi a.

Satan ki rele dyab la, genyen bonm [nikleyè] li a ki 9 a 10 fwa siperyè pase bonm pa nasyon yo.” “Pwofesi sa li nan wout. I pati! Vè a nan fwi ..” “Sa a li pwòch! Pyès moun pa pral chape! Lafen mond lan, li pwòch.


 SV528-3.  Yon nouvo OLOKOST JWIF/ ( CHOA A) avèk fou boule moun tou vivan yo POU JWIF li IMINAN toupre rive!

‘Pawòl Letènèl ki pale konsa, “Choa, olokost Jwif yo, pral retounen nan tout peyi Ewopeyen yo e nan tout lòt peyi yo sou tè a. Imigran yo pa pral echape, ni Advantis setyèm jou yo. Yo san pwotèksyon. Pèp sa te rejte JEZI, Pitit Bondye a, e li peche kont Sentespri. Pèp sa te rejte akoz de tyedè yo.”’”

JEZI di mwen, “I pagen tan ankò pou Jwif yo, imigran yo ak ‘rès’, yo.” “Seswa nou riske oswa peri. Pati! Pa gade dèyè nou. Sove vi nou!

 SV528-2. Vè a li nan fwi. Bouwo Jwif yo li an Frans. Li se yon antekrist.

‘Pawòl Letènèl ki pale konsa: Pagen tan ankò. Lafen an li pwòch. Li iminan! Choa a, olokost Jwif yo ak imigran yo, gwoup relijye yo ak moun nwa yo, ap apwoche.’ ‘Reveye! Reveye! Reveye! Malè pou latè!’

Pitit Bondye a li aple Jwif yo ak imigran yo pou yo kite Ewòp la, e pou yo pati ale Jerizalèm, an Izrayèl, answit met tèt pou Oregon, peyi Roy Lemke a: Oregon, ale jwenn rès”la k’ap gade SABA a e ki kenbe lafwa JEZI.Mwen ofri nou yon refij nan peyi sa,” Jezi di: “Pati!”


SV527. Founo dife yo te boule moun yo pral retounen limen ankò 

“Mwen te remake ke fou dife cho a te relimen pou moun yo ki pa t’ vle soumèt a bèt la ak mak li a Mwen te enspire ke gwoup moun sa yo sete frè ak sè Jezi yo. Sele ak so Bondye a, lanmò pa t’ gen pouvwa sou yo.


 SV526. Satan nan moun ak nikleyè la

JEZI ANONSE LAFEN MOND LAN.  Li tou pre rive!Antekrist la pral detwi latè pa nikleyè a.” “144.000 yo yo prè pou ka travèse tan twoub kè sere sa. Yo pral sivivan. ” Letènèl di.  Bondye fèmen yo anndan. Yo anba pwotèksyon.  “Anyen pa pral afèkte yo, anyen, ” JEZI di mwen. 


 SV525.  Demon yo se yon bann bwasonyè san.

 “Gason, fanm, timoun, moun fin vye granmoun, yo pral mennen labatwa pou nouri tèt yo ak san yo.” “Abitaj yo nan lemonn antye pral tranble! Démons Sa yo se zanj move lespwi.”


 SV524.   Satan (yon jeneral chèf lame) pral ekstèmine peyi Izrayèl la. (fen nan mond lan)

Satan an (yon jeneral Chèf lame) gen kòd yo nikleyè pou tout peyi ki sou latè sa a.” Se fen mond la! te rele Jezi, pitit gason Bondye a, dènye bout latè a ak tou-t sèt bilyon moun ki rete! Pa gen moun ki pral chape anba li!

 SV521.   144000 mil yo devwale pa JEZI yo sele ak so Bondye a, Jezi ap vini

Yo se vrè adoratè jou repo Saba setyèm jou a. Yo resevwa SO BONDYE A sou fwon yo. Yo te resevwa gras padon an pa obeyisans yo a Saba a. Seyè a di mwen: mwen fèmen yo anndan.Mak Bondye ki pa janm efase li sou yo. Destinasyon yo enskri se: Bondye nouvèl Jerizalèm. 521:4 16-18


 SV520-2.   Zanj setyèm koup kòlè Bondye voye sou tè a.

Latè ak tout kontinan yo pral detwi anba pwisan sounami yo. Tout zile yo, gwo kou piti, pral disparèt sou fas tè a. Gwo zile yo ak gwo bilding yo an pral tonbe ak gwo son terib..” SV520-2:2:7.

 SV520-1. 6 koup kòlè Bondye yo vide sou tè a,

Ou diy, Seyè, Bondye nou an, pou w kapab egzekite jijman sa. Mond sa se Sodòm e Gomò.SV 520-1:2:7.

MEDYASYON JEZI A LI FINI NAN LYE TRÈ SEN AN! I TAR!  “Mwen pa sakrifikatè (prèt)ankò pou pechè yo nan mond lan. Travay sa a li fini.Mwen kontinye ap plede pa san mwen pou sila yo ki sele ak so Bondye a.” “Moun ki jis chache vin pi jis ankò. Moun ki sen, ke l’ vin pi sen ankò. Pou moun k’ap fè bagay sal ke l’ kontinye toujou viv nan salte.” “M’AP VINI. Kenbe kouwòn ou fèm.

 


 SV519.   SV519 — Lawodise Legliz Advantis setyèm jou- Lanp li a li mouri- Sonj ak Vizyon 519 29 Septanm 2016.

“Dòktrin yo, tout limyè yo ki te revele a lawodise sa, yo melanje avèk dòktrin payen yo epi yo melanje avèk dife etranje legliz payen sa yo.”” Lawodise se yon adiltè e yo madanm pwostiye. Li te rejte pa papa m’ ki nan syèl la. Li avèk antekrist la ansanm pakèt legliz ekimenik sa yo. Li pote mak 666 li a: sinagòg satan. ” DV 519:5:7-8.


 SV518.   SV518 —  Skeneeds yo — Sonj ak Vizyon 518 15 Sektanm 2016

Skeneeds yo ap travay avèk Antekrist la pou kòmanse Amagedonn nan. 
Jwif yo yo resevwa apèl pou yo kouri wete kò yo nan EwòP LA POU ALE JERIZALÈM IMEDYATMAN! Pa gen sekirite pou Kretyen oswa Jwif yo nan Ewòp la. Skeneeds yo AP VINI AVÈK KOUTO!  Jezi di KITE EwòP LA, PA GEN SEKIRITE POU NOU NAN EwòP LA! 

 


 SV516.  Lavil Pari Lafrans li pran an otaj pa antekrist la – Sa byen pre rive 

Lennmi an fofile kò l’ dousman an kachèt nan lavil Ewopeyen yo … I ENPòTAN SI W SE YON JWIF POU W KITE EWòP LA EPI ALE JERIZALÈM, IZRAYÈL AVÈK FANMIY NOU IMEDYATMAN! SV515-1.  Jezi rele frè ak sè Jwif li yo pou chape tèt nan Ewòp la.  

JEZI, Pitit Bondye a, paske li renmen Jwif yo, yon fason pou li kapab sove maksimòm fanmi Jwif ak pitit yo, di a Jwif yo k’ap viv nan Ewòp la e nan lòt peyi yo nan mond lan:  “Rantre nan peyi natal nou an Izrayèl, a Jerizalèm. I tar! Pa gade dèyè nou!  Chape tèt nou! Pati anvan rive devastatè a ak pakèt bann milya zanj li yo ki se yon bann demon.  Kite Ewòp la! Isi a nou san abri nou pa gen pwoteksyon. “Pati! Chape kò nou pou lavi nou!” “Sove fanmiy nou! Retounen nan peyi nou.


 SV514-2.  Malè pou latè! Antekrist l’ap vin fè lagè kont Jezi ak sen li yo!  

 Malè pou latè!  Se yon   avèk plizyè milya demon moun li yo.  Antekrist, satan an, ki rele dyab la, an pèsòn, avèk demon li yo li nan pòt la! Li swaf san, san  Jwif yo.  Demon yo p’ap mouri, se bann machin touyè. “Se pral yon gè kont mwen menm (JEZI) ak sen mwen yo k’ap gade Saba setyèm jou Letènèl la jou Samdi. Pa pedi tan preparasyon nou! “Kan antekrist la vini, li pral pale avèk pwen sa vle di pa riz ak menas. Li pral pale avèk pwen, ou pral rekonèt li.  Se satan an limenm, dyab la. ” “Tout mond lan pral tranble! Epi  se pral LAFEN MOND lan!


 SV514-1.  Jezi anonse vini antekrist la li tou pre rive.    

Antekrist la li pwòch, se iminan! Lafen an pwòch! Ini nou ansanm! Pa pedi tan!  “Sannktifye Saba mwen yo.””Renonse a tèt nou, a zidòl nou yo. Pa touche anyen ki salte, konsa mwen va akeyi nou.” Refòme nou, renonse nan zafè manje viann ak seksyalite a.” “Chache vin sen kòm mwen sen. Devastatè pèp Jwif la li nan Ewòp la. Li pwòch. Devastatè a se nouvo Hitler a limenm pi terib pase ansyen Hitler. ” Hitler sa avèk bèt kòn ti mouton an e antekrist la ( dyab la an pèsòn) pral reye 3 ane 1/2, ale w’ menm plis. Abominasyon sa pral etabli nan Ewòp la.  AMAGEDONN, jenosid avèk kouto sou Jwif yo, imigran yo ak Advantis setyèm jou yo sou tè a. Yo pral san pwoteksyon, tankou se rat ke yo dwe elimine. 


 SV513.   Legliz Lawodise rejte pa Bondye Papa. Li kondane.

Advantis setyèm yo yo pran wout pèdisyon.  Lawodise sa pa gen pwotèksyon. Chandelye a wete nan Lawodise epi li plase nan Sant Sonj ak Vizyon an nan Oregon kote direktè li a se Roy Lemke, li kite legliz Advantis setyèm jou nan fè nwa ki pi pwofonn. Jijman vivan yo ak gran kri twazyèm zanj te kòmanse avèk ”Lawodise.” Sete dènye iltimatòm gras pou pèp sa. Pandan 7 ane, JEZI, Mèt lavi a te vini nan mitan pèp li a, Advantis setyèm jou yo, e li te jwenn yon pèp rebèl, tyèd san lafwa, ki pa t’ vle konnen anyen sou li.  JEZI, avèk kri doulè, kò li t’ap tranble, li te soupriye ankò e ankò Papa li an favè Advantis setyèm jou yo:  “Papa, san mwen! se san mwen! se san mwen! Mwen vle pou pèp sa kapab soti nan tyedè yo a epi repanti, e retounen vin jwenn Letènèl Kreyatè a, si se vòlonte ou men non pa vòlonte mwen pou w kabap bayo yon tan ankò pou retounen jwenn Bondye, retounen jwenn premye lanmou yo, lanmou pou Bondye ak frè parèy yoVèdik la ki vini pa Papa li sete “Pèp kondane: Penn lanmò. Nye rejte.”  JEZI te renmen li kòm lamarye li a.Li pa t’ kapab fè anyen pou fè li retounen jwenn Bondye. Santans Papa li a te irevokab.  Yo se yon pèp KONDANE, ki REJTE pa Bondye yo.  SV512-3.   Sotrèl yo- kreyati Bondye entèlijan ki genyen yon fòs pou dèstwiksyon.

 Sotrèl yo ki dekri nan Revelasyon 9:1-3 a te so nan abim nan.  Yo gen fas gason, cheve frize tankou fanm, bouch lyonak kròk dan tankou dan lyon. Yo genyen ke èskòpyon.  Yo toupatou sou tè a.  Kant yo deplase ke yo, tè a tranble, dlo, ravin ak debòdman dlo te soti nan tè a.  Yo la pou kabab toumante lèzòm pa gwo lapli, inondasyon, sounami, tranbleman tè, tanpèt ak dife. Yo pa pral kite okenn repi pou mechan yo. 

SV512-2.  Twou san fon ABIM NAN: Latè ap rechofe, mòn glas yo ap diparèt.

Pwose lafen tout sa ki gen lavi sou tè a li kòmanse. Dlo a polye   pa tout kalite viris, mikròb ak pwazon, ki soti nan lafimen abim nan.  Lè a polye pa chemtrail lafimen yo. Se misterye, silansye, san lodè. Se pa viris sa yo ke mond lan pral nan yon detrès kè sere ke pesòn pa pral kapab soulaje.  “ Se lafen dimond! Dekont la li kòmanse. Toupatou nou pral wè konsekans senkyèm twonpèt la.” Myèl yo pral disparèt. Siwo myèl yo a pral devni pwazon. Vye mouch vèt anpwazonnen pral touye bèt kay yo. 

SV512-1.  “Twou san fon ABIM NAN LI LOUVRI. ”

Twou san fon abim senkyèm twonpèt Revelasyon 9: 1-2 a li louvriTout bagay twouble sou tè a: planèt la ap chofe, glas yo ap fonn, inondasyon, jaden anndan kay afèkte. Se twou san fon an ki mete tout bagay an dezòd.  Pwofesi sa konsène tout tè a: gwo grangou, manke ble, manke mayi ak dlo.  Se kòlè Bondye!  Se pa Co2 a kòm kwa se pa kabòn nan. Se pwofesi senkyèm twonpèt la, se pwose lafen tè a ki koumanse. Pyès moun pa pral chape!  Legliz Filadèlfi a genyen kle twou san fon abim nan. Se yon kle diven.


 SV511.   Jezi gen kribl la nan men l’. L’ap rele fidèl li pou yo soti nan tout legliz yo.

Se dènye mesaj ke PRENS ki bay lavi a te vin adrese nou!  Vin ranje nou sou kote Letènèl! Soti nan tout legliz yo ki pa gade SABA A pou nou vin fòme yon pèp sen, Izrayèl Bondye sou tè a. You will have to learn in a fewNou pral bezwen aprann nan kèk mwa: Saba a ak sentete a ( refòm nan)  anvan gran jou kòlè JEZI sa terib ensipòtabl.  Koulye a se tan gras la pou nou! Vini! Soti nan abominasyon pakèt bann zidòl yo! 


SV510.  Jezi di mwen, “klòch lanmò limanite sonnen.”

 Sa te rive kan 6th zanj la te sonnen twonpèt la. Zanj yo te plere. Cheval vèt (pal) revelasyon 6:8 la te mennen devan Jezi, epi, avèk kavalye li a,i te pati sou tè a. Grann zetwal Revelasyon 8:10, 11 lan, ki rele ABSENT la pral tonbe sou lavil Pari. Tout peyi Ewopeyen yo anmenmtan pral detwi pa ABSENT la. Pi touche a menm se pral Itali, Lafrans, Almay, Bèljik, Laswis. Ewòp la pral detwi, anile, boule tankou Irochima! JEZI pral vanje san frè ak sè Jwij li yo ki te mati anba men Hitler. JEZI di Jeanine Sautron pou li pati ale Oregon pou li ale jwenn frè ak sè Legliz Filadèlfi, ”Rès”yo, ak frè Roy Lemke, rèskonsab travay sa.


 SV509.  144.000 yo sou lanmè kristal transparan an. Se viktwa yo.

Jeanine Sautron wè lanmè kristal la melanje ak dife,  ki t’ap deplase dousman, ki fòme ti vag sou yo soufl Bondye t’ap pase. 144.000 yo vini sou lanmè sa, tipa tipa, ap balanse branch palmis yo, yo t’ap chante yon bèl kantik. Rad yo te blan, tankou abiman Jezi, san tach, pi bon kalite. Yo te pase pa gran konba lafwa e yo te ranpòte laviktwa! Nan yon lòt Vizyon Jeanine te mennen nan syèl la rankontre Jezi pou Saba a nan sannktyè Bondye a. Sete mayifik! Tout koral yo te nan adorasyon devan Jezi.  “Mwen te bese tèt jouk atè. Se pa t’ ti rèspè! Lè li wè jan Jezi te renmen, te adore, e fè louwanj pou li li menm ki te bay lavi l’ pou imanite a!


SV508. Legliz Filadèlfi a resevwa lespri pwofesi ki soti nan Jezi.

Sonj ak Vizyon yo pral konplete lespri pwofesi Ellen White la, apre sa lafen pral rive. Jezi wenn Jeanine Sautron avèk lespri pwofesi. Jezi pral enstwi l’ nan Sonj ak Vizyon yo pou Lawodise e pou nasyon yo konsènan gran jou Letènèl la k’ap apwoche a. “ Lagras mwen ase pou ou!” ”San gras mwen ou p’ap ka fè anyen.” Jezi di ke Roy Lemke dwe pou kapab ansanm avèk Jeanine Sautron nan piblikasyon travay sa.  Answit lafen pral rive. 


SV507. Jezi soti kite Legliz Lawodise nan ane 1990.

 Sa fè 26 ane. Jezi soti nan tout legliz Advantis setyèm jou yo. Legliz sa yo yo mouri nan somèy espirityèl, san Bondye san lafwa. Sen yo, fidèl jezi yo yo aple pou kapab swiv li pa lafwa epi soti wete kò nou!  ” Soti! Separe! Mete nou apa! Legliz sa yo te vomi pa Jezi. Jezi limenm li bay fidèl li yo pote non sa: Legliz Filadèlfi, ”Rès” Letènèl la, Izrayèl modèn Bondye a sou tè a.


 SV506. Farinay chabon dife limen tonbe nan syèl la sou Matinik nan Fò-de-Frans.

 Zile Reyinyon tou pral tonbe anba KòLÈ Bondye. Zile Matinik pa pral egziste ankò. Toupatou meteyorit pyè loraj yo t’ap simen dezolasyon. Tout bagay te boule. Kòlè sa li dirije sitou kont Advantis setyèm jou yo. Jesus will put an end to adultery, fornication, fraud, love of money and love of the world. Jezi mande frè Roy Lemke pou li ka retounen preche mesaj 1888 Ellen White la, akonpaye de yon refòm ijan.


 SV505. Advantis setyèm jou antikrist yo antre an gè kont Rès Letènèl la.

 Pèp Advantis setyèm jou a deja avèk antekrist la. Pèp sa, ak dragon an pral  fè LAGÈ KONT RÈS LETÈNÈL la. “Pyès nan yo pa pral chape anba fleo chatiman yo! Pandan ke yo sou 2 pye yo, je yo pral fonn nan plasman tèt yo, epi lang yo pral tonbe an pouriti nan bouch yo. Yonn menm pa pral chape!  “Satan deja pedi batay la!


SV503. 7 so yo louvri nan syèl la. JEZI pre pou vini!

Tè a tounen menm jan ak Sodòm e Gomò. Mwen pral louvri 7 so kòlè mwen yo yon fason pou ke abitan yo ki nan syèl la ak sou tè a kapab pran konesans de zak kòlè a k’ap apwoche a.” “KòLÈ A LI PWòCH. Pèsòn pa pral chape!JEZI ap vin mete yon FEN a peche a!Glwa! Glwa! Glwa pou JEZI!

0777 VIDEOSCROLLFINAL


Ou mèt sèten Mèt Jewova (Kreyatè-Sovè a) pa pral fè anyen san ke li pa dewale mèveyez konsèy li yo a sèvitè pwofèt enspire l’ yo. Yon lyon an gwonde kilès ki pa gen kè kase? Mèt Jewova Kreyatè a pale, kilès ki ka rete bouch be sann pa pwofetize? Amòs 3:7,8.

7 Me 2016, JEZI SEYÈ a te kòmanse transmèt a mond lan mesaj avètisman jijman an.  Pèp li a te aple pou l’ ka abandone peche, pou l’ soti nan legliz yo ki pèdi pye a e pou l’ ka swiv li.

SV502. Mesaj adrese a legliz Lawodise Advantis setyèm jou 

Yon mesaj de KòLÈ a pèp rebèl la, ki pi kowonpi pami tout relijyon yo sou tè a, yon bann kriminèl detèstab nan je Bondye ak zanj li yo, yo pilonnen lwa li yo anba pye yo. Jezi jwen lakay yo pakèt zidòl ki bay degoutans lòt nasyon yo ki antoure yo a. Jijman Bondye a li pwòch. Pyès nan yo pa pral chape!